KVKK

Aviagen Anadolu A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1.Amaç

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının amacı, Aviagen Anadolu A.Ş’nin (Aviagen) T.C. Anayasası m. 20 çerçevesinde güvence altına alınan kişiselverilerin korunması hakkının, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına Kanunu(KVKK) çerçevesinde öngörülen ilkeler doğrultusunda uygulanmasını sağlamak vekişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik usul ve ilkeleri belirleyerek yasaluyum sürecini tamamlamaktır.

2.Kapsam

Bu politika, Aviagen’in veri sorumlusu olarak şirket bünyesindeki bütün birimlerde kayıtlı bulunan kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik her türlü faaliyet bakımından uygulanmakta olup; personel, müşteriler, tedarikçiler ve üçüncü kişilere ilişkin tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

3. Politikanın Uygulanması

Bu politika Aviagen'in tüm birimlerinde, kişisel verilerin kayıt ve işlenmesini içeren her türlü faaliyetin yürütülmesinde, risk analizi sonucunda oluşturulmuş ilgili detaylandırılmış veri prosedürleri ile tamamlanmak suretiyle uygulanacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması sürecinde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümleri ile politika hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, yürürlükteki mevzuat hükümlerine öncelik tanınacaktır.

4. Kişisel Verilerin Korunması

Aviagen, KVKK çerçevesinde veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kanunun öngördüğü güvenlik düzeyinin teminine yönelik gereken her türlü teknik ve idari tedbiri almayı kabul ve taahhüt eder.

Bu taahhüdün gereği olarak;

Aviagen'in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler ilgili birimler bakımından detaylı olarak analiz edilmiş ve Veri Sorumluları Sicili'ne yapılacak kayıtta esas teşkil edecek bir kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.

Aviagen, bünyesinde kayıtlı bulunan kişisel verilerin tespiti ve sınıflandırılması ve bu verilerin korunmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek risklerin tespitine yönelik düzenli olarak risk analizleri yapmaktadır.

Aviagen tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bilgi güvenliği ve teknik bakımdan uzman personel tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. Gereken teknik önlemler teknolojinin bilinen durumu çerçevesinde alınmakta, periyodik olarak kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Şirket bilgisayar sistemlerinin güvenliği, güncel virüs koruma ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar ile sağlanmaktadır.

Aviagen'in şirket faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında görevlendirdiği alt yüklenicilerin tamamı kişisel verilerin korunması ve KVKK çerçevesinde gereken önlemlerin alınması konusunda ilgili birimler tarafından bilgilendirilmekte ve denetlenmektedir.

Aviagen'in alt yükleniciler, müşteriler, tedarikçiler ve üçüncü kişiler ile yapmış olduğu sözleşmeler KVKK çerçevesinde incelenmiş, uyum süreci bakımından gereken değişiklikler yapılmış ve kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin ek protokoller düzenlenmiştir.

Aviagen bünyesinde çalışan personelin hizmet sözleşmeleri KVKK çerçevesinde gözden geçirilmiş, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kanunda öngörülen hallerde personelin açık rızalarının alınması için gerekli protokoller hazırlanmıştır.

Personel, müşteri ve tedarikçilere ilişkin kişisel veriler elektronik ortamda şifreli olarak ve fiziksel ortamda kilitli dolaplarda, sadece ilgili birimlerdeki belirli personelin erişim sağlayabileceği şekilde güvenli şekilde saklanmaktadır.

Şirketin, veri sahibinin ve ilgili üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürülen video kamera ile izleme faaliyeti bu politikada sayılan amaçlarla sınırlı olup, kişilik hakkına herhangi bir şekilde müdahaleye sebebiyet verecek alanlarda izleme söz konusu olmayacağı Aviagen tarafından kabul ve taahhüt edilmiş ve KVKK 12. Maddesine uygun olarak, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Bu amaçla tutulan kayıtlara sınırlı sayıda şirket personeli ve güvenlik görevlileri erişim sağlayacak olup, söz konusu kişiler bu kayıtların gizlilik ve güvenliğini sağlama ve koruma yükümlülüğü altındadır. Aviagen, Disiplin yönetmeliği bu yükümlülüğün ihlalini kapsayacak şekilde güncellenmiştir.

Elektronik ve fiziksel ortamda saklanan veriler, işleme süresinin bitiminde belirlenen prosedürlere uygun olarak imha edilmektedir.

Herhangi bir kişisel veri ihlali halinde KVKK çerçevesinde Kurul ve ilgili kişilere yapılacak bildirim usulleri belirlenmiştir.

Aviagen personelinin kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında bilgilendirilmesi ve şirket bünyesinde farkındalık yaratılması için İnsan Kaynakları departmanı gözetiminde düzenli eğitimler planlanmıştır.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Aviagen şirket faaliyetleri çerçevesinde tüm kişisel veriler KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. Aviagen, KVKK m. 4 uyarınca kişisel verileri hukuka ve MK m. 2'de öngörülen dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde ölçülülük ilkesi gözetilerek işlemekte; söz konusu kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamakta; veri işlemenin amaçlarını işlemeden önce yasal hükümler ve meşruiyet çerçevesinde açık bir şekilde belirlemekte; veri işlemesini sadece bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak gerçekleştirmekte ve işlenen kişisel verileri yalnızca işlendikleri amaç için gerekli olan veya ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza etmekte, sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Aviagen tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Aviagen, KVKK m.10 uyarınca, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK m. 11 kapsamında sahip olduğu haklar hususunda aydınlatmaktadır.

a) Kişisel Verilerin İşlenmesi Koşulları

Aviagen bünyesinde kişisel veriler KVKK m. 5 çerçevesinde kural olarak ilgili kişinin açık rızası bulunması halinde işlenir. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın Aviagen kişisel verileri işleyebilir:

İşlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,

İşlemenin fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan ilgili kişinin kendisi ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

İşlemenin ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

İşlemenin Aviagen'in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İşlenecek kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

İşlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

İşlemenin ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Aviagen'in meşru menfaatleri için zorunlu olması.

b) Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Aviagen, yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileri işlemektedir:

Aviagen insan kaynakları politikalarının yürütülmesi doğrultusunda; Aviagen insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, söz konusu pozisyonlar için gereken koşulların (eğitim durumu, askerlik hizmeti, adli sicil kaydı, ağır ve tehlikeli işlere uygunluk raporu vb.) bulunup bulunmadığının tespiti,

Aviagen insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi ve personel kayıtlarının tutulması

Personele ilişkin sağlık sigortası, grup sağlık sigortası, grup ferdi kaza sigortası, bireysel emeklilik sigortası için gereken sözleşmelerinin kurulması ve ifası,

Personel maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi,

Personele ilişkin olarak hizmet sözleşmesi ve/veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Personel performans ve faaliyetlerinin gözetimi ve denetimi

Personel yetkilerinin belirlenmesi ve güncellenmesi,

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

ürün güvenliğinin sağlanması ve korunması,

Personel sağlığının korunması ve kontrolü,

Tesislerdeki hayvanlara hastalık bulaşmasının ve yayılmasının önlenmesi,

Kanatlı hayvan stoğunun ticareti için tüm resmi düzenlemelerin karşılanması ve/veya damızlık tedarikinde meydana gelebilecek aksamaları en aza indirebilmek için geliştirilen biyogüvenlik protokollerinin uygulanması,

Aviagen tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Aviagen tarafından yürütülen hizmetlerin ve ürünlerin ifası,

Aviagen ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırmalarının yapılması,

Aviagen müşteri ilişkileri yönetiminin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

Aviagen tedarikçi ilişkileri yönetiminin planlanması ve icrası, tedarik faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi,

Aviagen ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası

Aviagen kurumsal iletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Şirket içi denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Finansal planlama ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

Bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği sistem ve uygulamalarının planlanması, kurulumu ve yürütülmesi,

Aviagen bünyesinde bulunan personelin güvenliğinin sağlanması,

Aviagen yerleşke, tesis ve demirbaşlarının güvenliğinin sağlanması,

Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

Mevzuatta öngörülen hallerde yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Personel ve şirket güvenliği ve biogüvenliğe ilişkin tedbirlerin sağlanması ve korunması amacıyla Aviagen yerleşke ve tesislerine gelen ziyaretçilerin tespiti ve kaydının tutulması,

6. özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması

Aviagen bünyesinde özel nitelikli kişisel veriler kural olarak ancak ilgili kişinin açık rızasının bulunması halinde işlenmektedir. İşyeri sağlık ve güvenliğinin sağlanması, biogüvenliğin ve ürün sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amaçlarıyla işyeri hekimi tarafından yapılan periyodik muayeneler öncesinde ilgili personelin aydınlatılması ve açık rızasının alınması için periyodik muayene formuna ek olarak bir aydınlatma ve onay formu hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Muayene kayıtları ve tahliller Aviagen Kanatlı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı (AKTL) bünyesinde tutulmakta ve sürekli güncellenen teknik güvenlik yazılım ve donanımları ile korunmaktadır. İlgili laboratuvar personeli ve işyeri hekimi tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve gizliliğin sağlanmasına yönelik taahhütler içeren ek protokoller hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Aviagen özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini temin etmek amacıyla yasal gerekliliklere ve Kurul tarafından belirlenecek önlemlere uyum sağlamak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri almakta ve düzenli olarak gözden geçirip güncellemektedir.

KVKK m. 6 uyarınca, Aviagen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işleyebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın Aviagen tarafından işlenebilir.

7. Kişisel Verilerin üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Esaslar

Bu protokolde belirtilen amaçlarla ve aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yetkili kamu makam ve kuruluşları ile kişisel verilerin saklanması ve korunmasına ilişkin KVKK uyarınca öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Aviagen ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olmak üzere Aviagen'in faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde bulunulan, doğrudan ya da dolaylı olarak birlikte çalışılan yurt içinde ve yurt dışında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

a) Kişisel Verilerin Yurt İçindeki üçüncü Kişilere Aktarımı

Aviagen tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Bununla birlikte, KVKK ve diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve koşullarda yetkili idari veya adli kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Aviagen, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK'da öngörülen ve Kurul tarafından belirlenen düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

Aviagen, KVKK m. 5/2 ve m. 6/3 uyarınca öngörülen ve Protokol m. 5/a'da belirtilen hallerden birinin varlığı ve gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alınması koşuluyla yurtiçindeki üçüncü kişilere ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın aktarabilir. Buna göre ilgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksine hüküm bulunmadığı sürece kişisel veriler Aviagen tarafından Türkiye'de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

b) Kişisel Verilerin Yurt Dışındaki üçüncü Kişilere Aktarımı

Aviagen tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılamaz. Aviagen personellere ait elektronik posta hesapları Birleşik Krallık sunucularında barındırılmakta olup, şirket personelinin bu hesaplara ilişkin kişisel verilerinin yurtdışına aktarılması konusunda aydınlatılması ve açık rızalarının alınması amacıyla bir bilgilendirme ve onay formu hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Aviagen, KVKK m. 5/2 ve m. 6/3 uyarınca öngörülen ve Protokol m. 5/a'da belirtilen hallerden birinin varlığı ve şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda da Aviagen ve verinin aktarılacağı yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması koşuluyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarabilir.

8. Kişisel Verileri Aviagen Tarafından İşlenen İlgili Kişilerin Haklarının Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kişisel verileri Aviagen tarafından işlenen gerçek kişiler Aviagen'e başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklara ilişkin taleplerini https://www.aviagenanadolulab.com/index.cfm?action=gizlilik-politikası

adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte, ıslak imzalı bir nüshasını Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah.

2861 Cad. Alımcı Park Vilaları No:3/1 çayyolu, 06810 çankaya/Ankara adresine veya elektronik imzalı olarak [email protected] adresine ücretsiz olarak iletebilirler.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahibinin, Aviagen'e yukarıdaki şekilde ilettiği talepler Aviagen tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yapılan inceleme sonucunda başvurunun Aviagen'in hatasından kaynaklandığının tespiti halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Aviagen, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir ya da başvuruda yer alan hususları açıklığa kavuşturmak amacıyla, kişisel veri sahibine çeşitli sorular yöneltebilir.

Aviagen aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıkça belirtmek koşuluyla reddedebilir:

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat, veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerinin engelleme ihtimali olması.

Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

KVKK m. 28 uyarınca aşağıda sayılan hallerde veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarını ileri süremezler:

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetkileri verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVKK m. 28/2 uyarınca; aşağıda sayılan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı dışında kalan haklarını ileri süremezler:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

Aviagen tarafından elektronik ve fiziksel ortamda KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen hükümlere uygun olarak işlenen kişisel veriler; Türk Ceza Kanunu m. 138 ve KVKK m. 7 uyarınca veri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde, Aviagen'in alacağı bir karar doğrultusunda veya ilgili kişinin talebi üzerine Aviagen tarafından kişisel veri imha politikası çerçevesinde silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir.

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kişi tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talep edilen kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğü bulunan durumlarda Aviagen'in ilgili kişinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak elektronik veya fiziki ortamda işlenen kişisel verilerin imhası kişisel verinin sonradan hiçbir şekilde kullanılamayacak biçimde hem elektronik hem de fiziksel olarak yok edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Söz konusu imha edilen kişisel verilerin Aviagen tarafından ilgili mevzuat ve bu protokol çerçevesinde üçüncü kişilere muhafaza veya işleme amacıyla aktarılmış olması halinde, bu veriler ilgili üçüncü kişiler tarafından da bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir.

10. Diğer Hususlar

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

Bu politikanın hükümleri, mevzuat değişiklikleri, teknolojik gelişmeler ve düzenli olarak yapılan risk analizlerinin sonucunda gerekli görülen hallerde güncellenecektir.

Avigen tarafından hazırlanan işbu Politika Aviagen Yönetim Kurulu tarafından 15 Eylül 2018 tarihinde alınan kararla yürürlüğe girmiştir.

© 1998 - 2017 Aviagen Group